Regulamin serwisu

Informacje zamieszczone w Serwisie są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. – Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U.99/2006 poz.631 t.j.) i nie mogą być bez pisemnej zgody właściciela kopiowane, modyfikowane i rozpowszechniane przez jej użytkowników.

Serwis, którego właścicielem są Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie SA może być wykorzystywany przez jego użytkowników, tylko dla ich osobistych potrzeb w formie przeglądania lub drukowania całości bądź wybranych fragmentów.

Z uwagi na ochronę prawną zagwarantowaną właścicielowi Serwisu, korzystanie przez użytkowników z jego treści nie można rozumieć jako przyznanie prawa do korzystania ze znaków towarowych, których właścicielem/współwłaścicielem jest KZZ „Herbapol” w Krakowie SA, bez konieczności uzyskania pisemnej zgody właściciela.

Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty KZZ „Herbapol” w Krakowie SA w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a treść serwisu może być zmieniana lub uzupełniana w każdym czasie bez uzgadniania z jego użytkownikami.

Do warunków działania i korzystania Serwisu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.