Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są przez nas wykorzystywane. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych osobowych („Administrator”)

KRAKOWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE „HERBAPOL” W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem ul. Kazimierza Chałupnika 14, 31-464 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000094733, NIP 9451563566, nr REGON 351224584, kapitał zakładowy 1556742,00 zł

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem, którego dane podane są w niniejszej klauzuli informacyjnej. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Administratora, listownie bądź wysyłając żądanie na adres e-mail.

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, jak również informacje o aktywności Użytkownika w serwisie. W zależności od rodzaju wykonywanej usługi cele przetwarzania danych osobowych mogą się różnić. Szczegółowe informacje, znajdują się poszczególnych zakładkach:

 • dla osób, składających oferty pracy w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowiska pracy
  CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1) przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy
  * art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie przekazania pozostałych danych przez kandydata
  * art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnie złożonym oświadczeniu) w zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO* (w tym danych o stanie zdrowia),
  2) przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody w oddzielnie złożonym oświadczeniu) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnie złożonym oświadczeniu),
  ODBIORCY DANYCH: Państwa dane będą przekazywane (w odpowiednich sytuacjach powierzane) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, podmiotom leczniczym w zakresie kierowania kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
  CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe w zależności od celu będą przetwarzane przez następujący okres:
  1) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy – 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji;
  2) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie pozostałych danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody- do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana,
  3) w celu przeprowadzenia późniejszych rekrutacji – do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana,
  OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
  Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym a brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy. Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.

 • dla osób, z którymi nawiązujemy kontakty biznesowe
  CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1) Nawiązywanie kontaktów biznesowych w tym składanie ofert i zapytań ofertowych, składanie wniosków o oszacowanie zamówienia, wycenę usługi oraz szereg innych działań mających na celu nawiązanie współpracy biznesowej na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów, dbaniu o finanse firmy),
  2) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
  ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.
  CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
  1) w celu nawiązania kontaktów handlowych- do czasu zakończenia kontaktów biznesowych,
  2) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji.
  OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby można było nawiązać relacje biznesowe a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienie powyższych celów w tym nawiązania współpracy biznesowej.
 • dla dostawców usług i towarów będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
  CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1) Zawarcie i wykonanie umowy kupna/dostawy usług lub towarów na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
  2) Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
  3) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)
  4) Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
  ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.
  CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
  1) w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy,
  2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
  3) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
  4) w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.
  OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej umowy.
 • dla kontrahentów, będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
  CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1) Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług/dostawę towarów na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
  2) Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
  3) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
  4) Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
  5) Ściągania należności na podstawie:
  * Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).
  ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.
  CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
  1) w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy,
  2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
  3) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
  4) w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
  5) w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.
  OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, oraz zawarcia i wykonania umowy i dostawę usług lub produktów.
 • dla osób reprezentujących (pracownicy, współpracownicy) kontrahentów oraz dostawców
  CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1) Wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do prawidłowej realizacji umowy).
  2) Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
  3) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
  4) Zgłaszanie oraz rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
  5) Ściągania należności na podstawie:
  * Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).
  ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.
  CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
  1) w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy – do czasu zakończenia umowy lub wniesienia skutecznego sprzeciwu,
  2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
  3) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
  4) w celu rozpatrywania i zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
  5) w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.
  OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy.
 • dla osób korespondujących
  CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1) Zarejestrowania korespondencji oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem).
  2) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o dobre imię firmy, obrona własnych interesów).
  ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.
  CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
  1) w celu zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję- do momentu zakończenia korespondencji,
  2) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy, której dotyczyła korespondencja.
  OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.
 • dla osób będących użytkownikami strony internetowej
  CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane przetwarzane są w celu:
  1) Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
  2) Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),
  3) Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:
  * art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)
  ODBIORCY DANYCH: Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.
  CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.
  OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych jest dobrowolne.

Profilowanie

W ramach Strony możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

 • wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,
 • wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób,

zapytamy Cię o Twoją zgodę. Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać.
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Przekazywanie danych do państwa spoza Unii Europejskiej

Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie SA nie przekazują Państwa danychosobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ciasteczka

Nasza Strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Strony
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Na tej Stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w
przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki,
oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Więcej informacji o
ciasteczkach znajdziesz w
Wikipedii.

Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje
dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiajacy optymalizację Strony
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • portale społecznościowe

Kontakt z administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail: marketing@herbapol.krakow.pl

Kontakt w sprawie danych osobowych

Drogi Użytkowniku, Drogi Kliencie, chcemy Cię poinformować, że starannie dbamy o Twoje dane osobowe. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować.
Administratorem Twoich danych są: Krakowskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL” w Krakowie SA ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków Tel. +48 12-411-69-11 Fax +48 12-411-58-37 e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

Możesz również kontaktować się z naszym Inspektorem Danych Osobowych: tel. 512 240 526 email: dane.osobowe@herbapol.krakow.pl