Natura jest najważniejsza
Zamówienie z obowiązkiem zapłaty
3 produkty
Gdzie jesteś: Strona główna » Systemowe » Regulamin sklepu

 

Regulamin ważny od 25 grudnia 2014 od godz. 0:00

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Krakowskich Zakładów Zielarskich „HERBAPOL” w Krakowie SA obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

                    

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu środków  porozumiewania się na odległość pod adresem www.herbapol.krakow.pl  lub www.sklep.herbapol.krakow.pl

2. Przed rozpoczęciem  korzystania ze Sklepu każdy użytkownik  powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza  akceptację wszystkich  postanowień  Regulaminu.

3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)  Sprzedawca  -  Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie SA z  siedzibą 31-464  Kraków, ul. Chałupnika 14 wpisane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydz. Gospodarczy  KRS pod numerem 0000094733,  kapitał zakładowy  1.556.742,00 zł  w całości opłacony, NIP: 945-15-63-566,  Regon:351224584

  telefon 12 411 69 11,wew.252,254,275,  fax: 12 411 58 37,  adres  poczty elektronicznej  herbapol@herbapol.krakow.pl

2)  Regulamin – niniejszy Regulamin, który w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest dokumentem o którym mowa w art.9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.).

3)  Klient (Kupujący) – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie Internetowym.

4)  Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy zakupu za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5)  Towar  –  produkty  oferowane do zakupu przez Sprzedawcę wymienione i opisane na stronach  Sklepu.

6)  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w wyniku złożenia zamówienia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

7)  Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.herbapol.krakow.pl lub www.sklep.herbapol.krakow.pl za pośrednictwem  którego Klient może kupić  towar.

8)  Zamówienie –  dyspozycja zakupu towaru złożona przez Klienta za pomocą  środków komunikacji  elektronicznej  określająca jednoznacznie  jego rodzaj i ilość.

 

II. KORZYSTANIE  ZE STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU

1. Do zrealizowania Zamówienia na stronie internetowej wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do internetu za pomocą graficznej przeglądarki  internetowej. Aby  w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez nasze strony Klient powinien:

- korzystać z przeglądarki IE od wersji 7.0, Firefox, Opera, Chrome,

- posiadać zainstalowaną wtyczkę  oraz włączoną obsługę  języka Java Script, ramek i stylów CSS,

- posiadać aktywne konto e-mail.

 2. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawca jego danych osobowych w zrozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 ze zm.) w celu ich przetworzenia w związku z realizacją Zamówienia.

 

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Główne cechy  świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia  oraz sposób porozumiewania się są określone  na stronie każdego produktu.

2. Zamówienia  na towar można składać  przez stronę www.herbapol.krakow.pl  lub www.sklep.herbapol.krakow.pl  7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia są przyjmowane do realizacji w dni robocze   w godzinach od 7-15. 

3. Klient składa Zamówienie w następujący sposób:

   a/ Klient  bez rejestracji:

  -  wchodzi na stronę  www.herbapol.krakow.pl  lub www.sklep.herbapol.krakow.pl            

  -  wybiera  produkty będące przedmiotem zamówienia dodając je  „do koszyka”,

  - wybiera sposób dostawy oraz  sposób zapłaty należności obejmującej cenę sumaryczną  produktów oraz koszty dostawy,

 -  wpisuje dane odbiorcy Zamówienia oraz adres na który ma nastąpić dostawa,

 - akceptuje Zamówienie  przez naciśnięcie przycisku „ Zamówienie z obowiązkiem  zapłaty” a także akceptuje Regulamin  Sklepu  Internetowego oraz  informację o konieczności poniesienia kosztów odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy.

b/ Klient   wcześniej zarejestrowany:

  -  wchodzi na stronę www.sklep.herbapol.krakow.pl           

  - wybiera  produkty będące przedmiotem zamówienia dodając je  „do koszyka”,

 -   loguje się swoim loginem i hasłem

 - wybiera sposób dostawy oraz  sposób zapłaty należności obejmującej  sumaryczną cenę produktów oraz koszty dostawy,

 - akceptuje dotychczasowe dane odbiorcy Zamówienia oraz adres na który ma nastąpić dostawa, ewentualnie nanosi zmiany w tym zakresie,

 - akceptuje Zamówienie  przez naciśnięcie przycisku „ Zamówienie z obowiązkiem  zapłaty” a także akceptuje Regulamin  Sklepu  Internetowego oraz  informację o konieczności poniesienia kosztów odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy.

4. Sklep w odpowiedzi na zamówienie Klienta przesyła mu  niezwłocznie  wiadomość elektroniczną na podany  adres e-mail z potwierdzeniem  otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty,  lub  informację o braku możliwości jej przyjęcia. Umowę uważa się za zawartą z chwilą  potwierdzenia  przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. W  potwierdzeniu zamówienia  Sprzedawca jest zobowiązany do podania  Kupującemu łącznej ceny wraz z opłatą za dostarczenie/transport.

 6. Cena  towaru podana na stronach internetowych www.sklep.herbapol.krakow.pl  jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia i  stanowi  cenę  brutto w złotych  polskich (zawierającą podatek VAT).  Cena  ta nie obejmuje kosztów  dostawy, które są  podane  na stronie Sklepu  „ Metody dostawy”

7.  Kupujący może być obciążony dodatkowymi kosztami wykraczającymi poza  uzgodnioną cenę wyłącznie po uprzedniej akceptacji  przedstawionych przez Sprzedawcę  nowych warunków.

 8. Klient może wprowadzić korekty w Zamówieniu poprzez kontakt z obsługą techniczną Sklepu do czasu wystawienia dowodu sprzedaży  na zamówiony towar.

9.  Informacje  prezentowane na  stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, a nie stanowią oferty.

10. Sklep zastrzega sobie prawo możliwości aktualizowania cen  towarów zamieszczonych na stronie  Sklepu, nie wpływa to na Zamówienia złożone i  i przyjęte przed wprowadzeniem zmian.

11. Towary oferowane w Sklepie są wytwarzane przez Sprzedawcę,  oryginalnie zapakowane i oznakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z towarów były niedostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

IV. KOSZTY DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Koszty  dostawy podane są  w formularzu Zamówienia na stronie www.sklep.herbapol.krakow.pl  oraz każdorazowo w potwierdzeniu  złożonego Zamówienia.

Przyjęcie Zamówienia do  realizacji  przez Sprzedawcę  rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania  ceny sprzedaży  towaru na  rachunku bankowym - w przypadku płatności przelewem/przekazem,  lub w najbliższym dniu roboczym po dokonaniu Zamówienia z wyborem opcji płatności „ za pobraniem”.

2. Towar  dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.

Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym  Zamówieniu, które uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, bądź niezbędne dane nie zostaną uzupełnione w terminie do 7 dni,  Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

3. Przesyłka dostarczana jest  w terminie od 2 do 4 dni roboczych od   przyjęcia Zamówienia.

4. Kosztami  wysyłki obciążany jest Kupujący. Wysokość opłaty za dostarczenie uzależniona jest od formy płatności oraz ilości dostarczonych  paczek.

 

V.  SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

1. Zapłata za zamówiony towar  może nastąpić:

a) za pobraniem - zapłata gotówką należnej kwoty bezpośrednio przy odbiorze przesyłki, zapisemnym pokwitowaniem,

lub

b) płatność „z góry”  przelewem / przekazem pocztowym na rachunek bankowy Sprzedawcy PEKAO S.A. 30 1240 4722 1111 0000 4854 0557 - przed wysyłką towaru.  

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

W tytule płatności wystarczy podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.  W razie braku wpłaty w terminie j.w, oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostanie usunięte z systemu. 

3. Każda transakcja potwierdzana jest dołączonym do  towaru  dokumentem sprzedaży paragonem lub  fakturą VAT,  w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta podczas składania zamówienia.  

 

VI. ODBIÓR TOWARU

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego  wg. zasad  określonych  w Regulaminie realizowane są zamówienia z dostawą na terenie Polski.  Informacje  w sprawie  sprzedaży  towaru za granicę można uzyskać pod adresem handel3@herbapol.krakow.pl. 

2. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub w Sklepie Firmowym w Krakowie przy ulicy Szewskiej 23 - bez ponoszenia kosztów wysyłki.

4. Przed odebraniem przesyłki  Klient powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie,  a w przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia Klient ma prawo odmówić jej  przyjęcia  i zażądać od dostawcy sporządzenia  protokółu  szkody oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

VII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA  REKLAMACJI

1. Sprzedawca ma obowiązek  dostarczania  Klientowi towaru wolnego od  wad.

2. Sprzedawca ponosi  odpowiedzialność  względem Klienta, jeżeli dostarczony  towar  ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121) (rękojmia).

3. Jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową,  Klient może:

-  złożyć oświadczenie  o odstąpieniu od umowy,  lub żądać obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na  wolny od wad,  albo wadę usunie.

- żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady,

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w w/w przepisach kodeksu cywilnego.

 Klient będący Konsumentem może żądać wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, chyba  że jest to niemożliwe ze względu na rodzaj towaru.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Roszczenie  o usunięcie wady lub wydanie towaru  na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od  stwierdzenia wady, jednak w przypadku  zakupu dokonanego przez  Konsumenta – bieg terminu nie może  zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru.

5. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i  jeżeli reklamacja jest uzasadniona  - niezwłocznie wymienić towar wadliwy/ usunąć wadę na swój koszt .

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie do 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy,  z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7.  Klient  może zgłosić roszczenia z tytułu rękojmi  listownie na adres siedziby  Sprzedawcy  lub na  drogą elektroniczną na  adres www.herbapol.krakow.pl

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni / czternastu/, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można  wysłać  za pośrednictwem e-mail na adres handel@herbapol.krakow.pl, lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy podany w części I. pkt.3, ppkt.1.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy  32-464 Kraków, ul. Chałupnika 14.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,  w tym koszt dostarczenia towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu  Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanie danych osobowych.

3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.

4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, mogą je weryfikować, prostować i usuwać w każdym czasie. Dane są  przekazywane dobrowolnie, lecz są  niezbędne  w celu złożenia zamówienia.

5. Zasady ochrony danych osobowych oraz dostępu do nich, zostały określone w zakładce „Polityka Prywatności.”

 

X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca nie  stosuje kodeksu dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z 23.08.2007 r,  o przeciwdziałaniu  nieuczciwym praktyko rynkowym.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy  z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827),  ustawy- Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101 poz.926 ze zm.).

3. Prawem właściwym  dla zawarcia w ramach Sklepu umowy sprzedaży  jest  prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami -  sądy powszechne RP, chyba, że  co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.     

4. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem, nie będącym jednocześnie  Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego  sposobu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przed  Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy  Wojewódzkim  Inspektorze Inspekcji Handlowej, wg.  Regulaminu tego Sądu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego  Regulaminu oraz zasad  funkcjonowania  Sklepu za  14 –dniowym wyprzedzeniem, o czym powiadomi  Kupujących. Jeżeli w czasie od ostatniego logowania się Klienta do konta nastąpiła zmiana  Regulaminu, Sprzedawca może żądać od Klienta dokonania potwierdzenia /akceptacji/ zmian  - co będzie warunkowało przyjęcie Zamówienia do realizacji.

7. Regulaminu jest dostępny dla Klientów bezpłatnie pod adresem www.herbapol.krakow.pl w zakładce „Regulamin Sklepu” i obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r

 

                                                         Wzór                                              Załącznik do Regulaminu

 

FORMULARZ  ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

 

Adresat: Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie SA

ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków, tel. 12 411 69 11, fax. 12 411 58 37

e-mail: sklep@herbapol.krakow.pl

 

 Ja/My(*)……………………………………………………………………………………………………………………………

 niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

kupna/sprzedaży (*)następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………..

 Data zawarcia umowy
 

…………………………………………………………………………..

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


……………………………………………………………………………

 Adres konsumenta(-ów)
 

…………………………………………………………………………….

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


…………………………………………………………………………….

 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Załącznik do Regulaminu FORMULARZ  ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz odstąpienia od umowy